Skip to content


 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Čl. 1
Identifikační a kontaktní údaje

TESCO SW a.s., se sídlem na adrese tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 258 92 533
DIČ: CZ25892533
DIČ k DPH: CZ699000785
zapsaná dne 16. října 2001 pod spisovou značkou B 2530 u Krajského soudu v Ostravě
email: tescosw@tescosw.cz
tel.: (+420) 587 333 333
web: www.tescosw.cz

(dále jen „Společnost“ nebo „Poskytovatel“)

Čl. 2
Úvodní ustanovení
 1. Tyto smluvní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb formou mobilní aplikace ze strany Poskytovatele (dále jen „Služby“ nebo „Aplikace“).
 2. Smluvní podmínky mají charakter obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Aplikace Poskytovatele s názvem Rudy slouží k online/offline řízení údržbových operací.  Aplikace je určena pro business zákazníky využívající IS FaMa+ nebo EMA+, kteří mají s Poskytovatelem uzavřenou příslušnou platnou smlouvu (dále jen „Smlouva“).
 4. Smluvní podmínky se vztahují na používání Služeb Poskytovatele s výjimkou případů, kdy jsou v rámci uzavřené Smlouvy s Poskytovatelem výslovně stanoveny odchylné smluvní a licenční podmínky. Tato odchylná ustanovení smluvních a licenčních podmínek v rámci uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito smluvními podmínkami.
 5. Specifické podmínky v rámci těchto smluvních podmínek mají v případě rozporu přednost před obecnými podmínkami využívání Služeb.
Čl. 3
Uzavření smlouvy a aktivace uživatelského účtu
 1. Aplikace Poskytovatele je dostupná ke stažení prostřednictvím elektronických obchodů mobilních aplikací App Store nebo Google Play, které jsou provozovány třetí osobou.
 2. Aplikace je dostupná pro mobilní zařízení. Pro využívání Aplikace je nutné mít aktivní uživatelský účet, tedy platné uživatelské jméno a heslo.
 3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva může být v souladu s těmito smluvními podmínkami uzavřena s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady spojené s uzavřením smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku ponese každá ze smluvních stran svým nákladem.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zájemce o Služby (dále jen „Uživatel“) projeví při aktivaci uživatelského účtu souhlas s těmito smluvními podmínkami a seznámí se zároveň ze Zásadami ochrany soukromí Společnosti, kterými se řídí veškeré zpracování osobních údajů.
 5. Potvrzením Smluvních podmínek při aktivaci uživatelského účtu Uživatel souhlasí s těmito smluvními podmínkami, které upravují smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem (dále též jen „Smluvní strany“). Bez přijetí těchto smluvních podmínek nelze Služby využívat.
Čl. 4
Obecné podmínky využívání Služeb
 1. Při používání Služeb se každý Uživatel musí řídit veškerými podmínkami a zásadami, které pro tyto Služby existují.
 2. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na svém uživatelském účtu. Aby byla zajištěna bezpečnost uživatelského účtu, Poskytovatel doporučuje Uživateli heslo ke svému účtu nikomu nesdělovat a nepoužívat stejné heslo jako na webových portálech a v jiných aplikacích třetích stran.
 3. Je zakázáno jakékoliv zneužití, poškození či narušení Služeb a práv Poskytovatele či třetích osob. Služby může Uživatel využívat jen v mezích platné evropské a tuzemské legislativy.
 4. V případě, že bude zjištěno, že jednání Uživatele není v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito smluvními podmínkami či zásadami (příp. Poskytovatel bude mít podezření z nepřípustného jednání či zneužití), může Poskytovatel zablokovat Uživateli uživatelský účet a využívání Služeb dočasně pozastavit, popř. úplně ukončit.
 5. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě omezit, přerušit či pozastavit provoz či podporu Služeb, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu provedení aktualizace, údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují provoz Služeb. O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje Poskytovatel.
 6. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Služeb, a to především z důvodu upgrade a údržby, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Pro účely těchto smluvních podmínek se rozumí vyšší mocí též porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Služeb, nebo nedostupnost Služeb z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
 7. Poskytovatel má výhradní právo upravovat a vylepšovat Služby zejména vyvíjením nových funkcí ke zdokonalování Služeb. V rámci tohoto průběžného zkvalitňování může Poskytovatel určité funkce přidat nebo odebrat, případně začít nabízet nové Služby a přestat podporovat staré (například z důvodů jako je zvýšení výkonu či zabezpečení, nová legislativa, příp. zabránění nezákonným aktivitám nebo zneužití).
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo přestat Služby provozovat nebo jim poskytovat podporu, a to i s okamžitými účinky.
 9. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit (deaktivovat) svůj uživatelský účet a ukončit využívání Služeb.
Čl. 5
Licenční ujednání
 1. Poskytovatel uděluje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Služby (licenci), tj. právo používat, přistupovat, zobrazovat Služby, jako licenci úplatnou, osobní, nevýhradní, nepřevoditelnou, místně neomezenou a časově omezenou na dobu trvání smluvního vztahu mezi smluvními stranami.
 2. Uživatel se zavazuje při výkonu práva užít Služby a know-how v nich uvedené, k dodržování a ochraně práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i jiných práv duševního vlastnictví vztahujících se ke Službám.
 3. Uživatel není oprávněn zcela nebo zčásti udělit třetí osobě podlicenci k užívání Služeb.
 4. Uživatel nesmí Služby rozmnožovat, kopírovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat ani jinak šířit Služby či obsah Služeb.
 5. Uživateli se výslovně zakazuje upravovat či pozměňovat Služby, tj. zejména provádět úpravy, vytvářet odvozená díla, překládat je do jiného jazyka, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu, přistupovat ke zdrojovému kódu nebo se pokoušet jej extrahovat, provádět cracking nebo hacking Služeb.
 6. Není dovoleno užívat značky, loga ani ochranné známky používané ve Službách. Rovněž tak Uživatel nesmí odstraňovat, měnit nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do oznámení, právních doložek či jiných dokumentů zobrazujících se v příslušných Službách.
Čl. 6
Specifické podmínky pro aplikaci Rudy
 1. Cena za Služby je určena smlouvou, uzavřenou v písemné formě mezi Poskytovatelem a Zákazníkem[1], o dodávce softwaru skládajícího se z jednotlivých modulů, včetně mobilní aplikace a případně i smlouvou o zajištění servisní podpory (dále jen „Smlouva“).
 2. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb Uživateli v případě, že nebude uhrazena cena za Služby ze strany Zákazníka.
 3. Poskytovatel odpovídá za to, že Aplikace odpovídá svojí jakostí i provedením účelům vymezeným v dokumentaci, která je součástí Smlouvy.
 4. Poskytovatel poskytuje záruku na funkčnost Služeb a technickou podporu v rozsahu uvedeném v příslušné dokumentaci, která je součástí Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, na Služby se neposkytuje žádná další záruka a technická podpora.
 5. Poskytovatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost Služeb a nezaručuje, že nebude docházet k přerušení Služeb, zpožďování, výpadkům nebo jiným nedostatkům bránícím bezvadnému užívání Služeb.
 6. Poskytovatel neodpovídá za vady a škody způsobené zejména:
 7. a) zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho mobilního zařízení počítačovými viry (spyware, malware apod.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
 8.  b) v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do poskytovaných Služeb,
 9.  c) poškozením Služeb způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců.
 10. Poskytovatel neodpovídá za porušení závazků způsobených zejména vyšší mocí, Uživatelem, třetími osobami nebo jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele.
 11. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo zničení dat, ztrátu tržeb či jiné finanční ztráty, za ušlý zisk, příp. za jiné škody způsobené užíváním Služeb.

[1] Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba odlišná od Provozovatele.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 1. Poskytovatel je oprávněn měnit smluvní podmínky.
 2. V okamžiku platnosti aktualizovaných Smluvních podmínek, bude Uživatel po přihlášení se do uživatelského účtu vyzván k udělení souhlasu/nesouhlasu s těmito aktualizovanými smluvními podmínkami. Udělením souhlasu bude Uživateli umožněno další využívání Služeb. Po udělení nesouhlasu nebude možné učinit již další aktivity v rámci poskytovaných Služeb. Uživatelský účet v tomto případě nebude automaticky deaktivován, ale Uživatel bude mít možnost při každém dalším přihlášení svůj postoj ke smluvním podmínkám změnit a učinit tak dodatečný souhlas.
 3. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek. Poskytovatel i Uživatel se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením.
 4. Ve věcech v těchto smluvních podmínkách neupravených se smluvní strany řídí obecně platnými předpisy právního řádu České republiky.
 5. Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 09. 2022.

Smluvní podmínky v pdf verzi si můžete stáhnout zde.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
+420 587 333 405
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
mobil: 724 444 451
e-mail: tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
kontakt: 587333405
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz

Odkazy